Zyra e Kryeministrit

Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM)

 • Është përgjegjëse dhe ka mandat të këshilloj Kryeministrin dhe njësitë përkatëse të Zyrës së Kryeministrit, të ministrive dhe të nivelit lokal në sferat e qeverisjes së mirë, të drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe në çështjet kundër diskriminimit.
 •  
 • Mandat dhe qëllim i Zyrës për Qeverisje të Mirë është rritja e transparencës dhe llogaridhënies institucionale, përfshirjes së publikut në politikë bërje dhe vendim marrje si dhe respektimi i konventave, politikave e legjislacionit vendor e ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.
 • Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit harton, koordinon dhe monitoron zbatimin e politikave, legjislacionit dhe udhëheqë mekanizmat përkrahës qeveritar nga fushat në qeverisje të mirë dhe të drejtat e njeriut.
 • Të drejtat e femijeve
 • Të drejtat e personave me aftesi te kufizuara
 • Mbrojtja nga diskriminimi (LGBTI)  
 • Mundesitë e barabarta dhe minitoritete
 • Web faqja e ZQM/ZKM https://zqm.rks-gov.net;
 • Strategjia për të Drejtat e fëmijëve 2019-2023
 • Ligji për mbrojtjen e Fëmijëve
 • Programi për zbatimin e Ligjit për të drejtat e fëmijëve
 • Rregullorja për Protokollin për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniverzitar
 • Treguesit e drejtësisië për fëmijë
 • Korniza e tregueve të shëndetit të nënës dhe fëmijës
 • Koriza e treguesve për mbrojetjen e fëmijëve
 • Ligji kundër diskriminimit
 • Strategjia për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptjan
 • Strategjia për personat me aftësi të kufizuara
 • Programi për personat e shurdhër, etj…..
 • PROGRAMI PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE TE NJERIUT-(2021-2023)

Për më shumë informata: https://zqm.rks-gov.net/

  

Habit Hajredini
Drejtor

×