Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za dobro upravljanje (KDU)

Ima odgovornost i mandat da savetuje premijera i odgovarajuće jedinice Kancelarije premijera, ministarstava i lokalnog nivoa u oblastima dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i u pitanjima protiv diskriminacije.

Mandat i cilj Kancelarije za dobro upravljanje je povećanje institucionalne transparentnosti i odgovornosti, uključivanja javnosti u kreiranju politika i odlučivanje, kao i poštovanje konvencija, domaćih i međunarodnih politika i zakonodavstva o ljudskim pravima.

Kancelarija za dobro upravljanje u okviru Kancelarije premijera izrađuje, koordiniše i prati sprovođenje politika, zakonodavstva i rukovodi vladinim mehanizmima za podršku iz oblasti dobrog upravljanja i ljudskih prava.

Kancelarija za dobro upravljanje koordinira saradnju vlade sa civilnim društvom sa misijom jačanja dijaloga sa organizacijama civilnog društva, sveobuhvatnosti i učešća javnosti u razvoju politika i zakonodavstva. Kancelarija za dobro upravljanje ima mandat i posvećena je povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija prema civilnom društvu, javnosti i nevladinim organizacijama. Ova kancelarija vodi i koordinira komunikaciju Kancelarije premijera sa resornim ministarstvima u oblasti konsultacija sa javnošću, planiranja i izveštavanja institucija za javno finansiranje nevladinih organizacija. Koordinira rad Saveta za saradnju Vlade sa civilnim društvom, koji predstavlja jednu od najvećih platformi zvanične saradnje između organizacija civilnog društva i Vlade Republike Kosovo. Kancelarija koordinira rad sa ministarstvima i opštinama i upravlja Platformu za konsultacije sa javnošću https://konsultimet.rks-gov.net; Patformom za javno finansiranje NVO-a http://ojqfinancime.rks-gov.net/

Dobro upravljanje:

VLADINA STRATEGIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 2019-2023

Uredba (VRK) br. 05/2016 o minimalnim standardima za javne konsultacije

UREDBA MF – BR – 04/2017 O KRITERIJUMIMA, STANDARDIMA I

PROCEDURAMA JAVNOG FINANSIRANJA NVO-A

Platforma za javne konsultacije http://konsultimet.rks-gov.net/documents.php

Platforma za javno finansiranje NVO-a http://ojqfinancime.rks-gov.net/

Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom https://spinp.agency/zkm/zyra-e-kryeministrit/keshilli-per-bashkepunim-te-qeverise-me-shoqerine-civile/

Ljudska prava

Prava dece

Prava osoba sa ograničenim sposobnostima

Zaštita od diskriminacije (LGBTI)

Jednake mogućnosti i manjine

Veb stranica KDU/KP https://zqm.rks-gov.net;

Strategija za prava dece 2019-2023

Zakon o zaštiti dece

Program za sprovođenje Zakona o pravima dece

Uredba o Protokolu za sprečavanje i prijavljivanje nasilja u institucijama preduniverzitetskog obrazovanja

Pokazatelji pravde za decu

Okvir pokazatelja zdravlja majke i deteta

Okvir pokazatelja za zaštitu dece

Zakon protiv diskriminacije

Strategija za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

Strategija za osobe sa ograničenim sposobnostima

SRB – Raporti per zbatimin e strategjise për bashkëpunim të qeverisë me shoqërinë civile

Program za gluve osobe itd…..

Za više informacija: https://zqm.rks-gov.net/

Habit Hajredini

Direktor

038-200-14 070

Comments are closed.

×