Zyra e Kryeministrit

Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom

Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom

Vladin savet za saradnju sa civilnim društvom predstavlja jednu od najvećih platformi za zvaničnu saradnju između organizacija civilnog društva i Vlade Republike Kosovo. Savet je osnovala Vlada Republike Kosovo odlukom br.05/96 od 02.04.2019 i predstavlja glavni stalni savetodavni mehanizam koji koordinira ceo proces saradnje vlade sa civilnim društvom. Ovaj Savet se sastoji od 29 predstavnika, od kojih je 15 predstavnika civilnog društva i 14 predstavnika institucija Republike Kosovo. Ovim mehanizmom zajednički predsedavaju generalni sekretar u kabinetu premijera i izvršni direktor Civikos platforme.

Savet je osnovan sa ciljem jačanja saradnje Vlade sa civilnim društvom, promovisanja i podrške jačanju sektora civilnog društva i obezbeđenja koordinacije i praćenja sprovođenja Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023. Savet je u svom sastavu formirao četiri radna tima za svaki cilj Strategije.

Strateški cilj Tim I “Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike”

Strateški cilj II Tim „Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD od javnog interesa“

Tim za strateški cilj III „Razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga“ i

Strateški cilj IV Tim „Povećanje i promovisanje volonterizma u programima od javnog interesa“.

Ovi radni timovi su formirani kako bi se fokusirali na tematski rad, povećali dinamiku i pratili sprovođenje strategije na osnovu ciljeva opisanih u njoj. Za svaki radni tim određuju se koordinatori radnih timova koji vode i koordiniraju rad radnog tima. Jedan od koordinatora radnih timova je predstavnik institucija i jedne od nevladinih organizacija.

Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera je institucija odgovorna za koordinaciju rada Saveta i služi kao sekretarijat ovog Saveta.

Odluka-za-osnovanje-Saveta

Pravila-o-radu-Saveta-za-saradnju-Vlade-sa-civilnim-drustvom

Kontakti:

Habit Hajredini – direktor
Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera
Email. habit.hajredini@rks-gov.net
Tel. + 383-38-200 14 070

Donika Emini – direktor
Platforma CiviKos
e-mail donika.emini@civikos.net
info@civikos.net
Tel: +383 (0) 38 224 904

Trendeline Dreshaj-Rekha
Viši službenik za dobro upravljanje
Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera
e-mail – trendeline.dreshaj@rks-gov.net
038 200 14 854;

×