Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom

Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom

Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom predstavlja jednu od najvećih platformi za zvaničnu saradnju između organizacija civilnog društva i Vlade Republike Kosovo. Savet je osnovala Vlada Republike Kosovo odlukom br. 05/96 od 02.04.2019. godine i predstavlja glavni stalni savetodavni mehanizam koji koordinira čitav proces saradnje vlade sa civilnim društvom. Ovaj savet se sastoji od 29 predstavnika, od kojih je 15 predstavnika iz civilnog društva i 14 predstavnika iz institucija Republike Kosovo. Ovim mehanizmom kopredsedavaju Generalni sekretar Kancelarije premijera i Izvršni direktor platforme Civikos-a.

Savet je osnovan sa ciljem jačanja saradnje vlade sa civilnim društvom, promovisanja i podrške jačanju sektora civilnog društva i obezbeđivanja koordinacije i praćenja sprovođenja Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023. Savet u svom sastavu je formirao četiri radna tima za svaki cilj Strategije.

Tim za strateški cilj I “Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika”

Tim za strateški cilj II “Poboljšanje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD-a od javnog interesa”

Tim za strateški cilj III “Razvijanje praksi i procedura ugovaranja OCD-a za pružanje javnih usluga” i

Tim za strateški cilj IV “Povećanje i promovisanje volontiranja u programima od javnog interesa”.

Ovi radni timovi su stvoreni kako bi se fokusirali na tematski rad, povećali dinamiku i pratili sprovođenje strategije na osnovu ciljeva opisanih u njoj. Za svaki radni tim imenuju se koordinatori radnih timova koji vode i koordiniraju rad radnog tima. Jedan od koordinatora radnih timova je predstavnik institucija i jedan od nevladinih organizacija.
Kancelarija za Dobro Upravljanje/Kancelarija Premijera je institucija odgovorna za koordinaciju rada Saveta i služi kao sekretarijat ovog Saveta.

Kontakt:

Habit Hajredini-Direktor
Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera
Email. habit.hajredini@rks-gov.net
Tel. +383-38-200 14 070

Donika Emini – Drejtoreshë
Platforma CiviKos
e-mail donika.emini@civikos.net
info@civikos.net
Tel: +383 (0) 38 224 904

Trëndelinë Dreshaj-Rexha
Viši službenik za dobro upravljanje
Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera
e-mail – trendeline.dreshaj@rks-gov.net
038 200 14 854;