KontaktiAdresa: Ndërtesa e Qeverisë, Sheshi "Nëna Terezë"

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +383 (0)38 201 14 803

Email: zkp.zkm@rks-gov.net