Zyra e Kryeministrit

Zyra e Administratës Qendrore (ZAQ)

1. Zyra e Administratës Qendrore është përgjegjëse për fushën administrative për gjithë Zyrën e Kryeministrit.

2. Përgjegjësia për propozimin e politikave në fushën e administratës dhe zbatimi i politikave që kanë të bëjnë më administratën e Zyrës së Kryeministrit.

3. Zyra e Administratës Qendrore ka detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

3.1. Koordinon, menaxhon dhe ofron shërbime administrative për të gjitha njësitë dhe organet në kuadër të ZKM-së;

3.2. Është përgjegjëse në aspektin e ofrimit të shërbimeve administrative në lëmin e personelit, përkatësisht menaxhon me personelin e Zyrës së Kryeministrit në pajtim me Ligjin për Shërbimin Civil dhe legjislacionin tjetër në fuqi që ka të bëjë me menaxhimin e burimeve njerëzore;

3.3. Ofron shërbime të përbashkëta për gjithë stafin e ZKM-së;

3.4. Siguron mirëmbajtjen e pajisjeve dhe ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe telekomunikimit;

3.5. Siguron në ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe lekturimit;

3.6. Siguron funksionimin e logjistikës transportin, depot, materialet për zyre, dokumentacionin, dhe infrastrukturën e ZKM-së.

4. Kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, si dhe detyrat e përcaktuara nga Sekretari i përgjithshëm i ZKM-së dhe Kryeministri;

5. Numri i të punësuarve në Zyrën Administrative është 20 (njëzetë) nëpunës civilë, si në vijim:
5.1. Drejtor i Zyrës;

5.2. Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore;

5.3. Udhëheqës i Divizionit të TI-së;

5.4. Udhëheqës i Divizionit Gjuhësor;

5.5. Zyrtar i Lartë i personelit;

5.6. Administrator i Bazës së të dhënave;

5.7. Administrator i sistemit;

5.8. Administrator i rrjetit;

5.9. Specialist i mbështetjes për IT;

5.10. Dy (2) Zyrtarë të lartë për përkthim shqip/anglisht;

5.11. Zyrtar i lartë për përkthim shqip/serbisht;

5.12. Zyrtar i lartë i logjistikës;

5.13. Udhëheqësi i Njësisë së Transportit;

5.14. 4 (katër) Zyrtarë të transportit/vozitës;

5.15. Zyrtar i depos/pranimit;

5.16. Asistente administrative.

×