Zyra e Kryeministrit

Dokumente

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteUdhëzimet Administrative - Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Udhëzim Administrativ Nr.11/2007 11.09.2007

UA._Nr.11_per_Ndalimin_e_Perkoshem__te_Ndertimit_te_Objekteve_Brenda_Zonave_te_Mbrojtura...

11 Shtator, 2007

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteUdhëzimet Administrative - Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Udhëzim Administrativ Nr.2/2007 07.02.2007

U.A.02.2007_per_Rregullat_e_dhe_procedurat_e_Zbatimit_te_Ligjit_Nr._02.L-2_per_Stausin_dhe_te_Drejtat_e_familjeve_te_Deshmoreve...

7 Shkurt, 2007

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteKodet

Kodi i miresjelljes per nepunesit civile 27.09.2006

Kodi__i_Miresjelljes_per_nenpunsit_Civile__01.2006...

27 Shtator, 2006

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteRregulloret

Rregullore Nr.01/2006 26.09.2006

Rregullore_1.2006_Per_Themelimin_Kompetencat_dhe_Detyrat_e_Keshillit__Nderministror_per_Barazi_Gjinore...

26 Shtator, 2006

Lexo më shumë

×