Zyra e Kryeministrit

Dokumente

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteUdhëzimet Administrative - Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Udhëzim Administrativ Nr.4/2004 27.04.2004

U.A._4_Mbi_zbatimin_e_Ligjit_per_Planifikim_Hapsinor__mbi_Formen_e_Keshillit_per_Planifikim_Hapsinor...

27 Prill, 2004

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteUdhëzimet Administrative - Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Udhëzim Administrativ Nr.5/2004 27.04.2004

U.A._5_Mbi_zbatimin_e_Ligjit_per__Planifikim_Hapsinor_mbi_rregullat_e_Mbikqyrjes_te_Ndeshkimeve_dhe_Marrjen_e_Masave...

27 Prill, 2004

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteUdhëzimet Administrative - Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Udhëzim Administrativ Nr.6/2004 27.04.2004

U.A._6_per_Licencimin_e_Personave_dhe_Ndermarrjeve__per_Hartimin_e_Raportit_per_Vleresimin_e_Ndikimit_ne_Mjedise...

27 Prill, 2004

Lexo më shumë

×