Zyra e Kryeministrit

Pravna kancelarija (PV)

Pravna kancelarija (PK) je organizaciona jedinica u okviru Kancelarije premijera, čija je misija da obezbedi pravnu podršku za rad Kancelarije premijera i Vlade, koordinira radom ministarstava u procesu razvoja i unapređenja zakonskog okvira na Kosovu, kao i da obezbedi usklađenost sa Ustavom, važećim zakonodavstvom, Acquis-om i međunarodnim standardima. Takođe, PK priprema predloge nacrta ustavnih amandmana, nacrta međunarodnih sporazuma koje potpisuje premijer, nacrta zakona, nacrta podzakonskih akata i drugih nacrta pravnih akata iz delokruga KP-a.

Koordinira sa ministarstvima u procesu izrade nacrta zakona, nacrta podzakonskih akata i drugih nacrta pravnih akata, vrši razmatranje njihove doslednosti sa Ustavom i važećim zakonodavstvom, kao i kontrolu njihovog kvaliteta sa standardima izrade zakonodavstva. PK koordinira sa ministarstvima u pogledu podnošenja zahteva za pravno mišljenje u Venecijanskoj komisiji i vodi računa o sprovođenju preporuka Venecijanske komisije u nacrtima pravnih akata. Razmatra konačne verzije nacrta pravnih akata, koje se prosleđuju na razmatranje i usvajanje u sednicama Vlade predloženim od strane ministarstava i ostalih organa predlagača, o tome da li su u skladu sa Ustavom, važećim zakonodavstvom, Acquis-om i standardima izrade;

Koordinira sa ministarstvima u procesu Ex-Post procene zakonodavstva, izrada i ažuriranje Vodića za Ex-Post procenu zakonodavstva na osnovu najboljih praksi.

Deo Pravne kancelarije su i sledeći odseci:

Odsek za izradu i usklađivanje zakonodavstva;

Odsek za nadzor nad sprovođenjem zakonodavstva, pravnu podršku i međuinstitucionalnu saradnju u oblasti zakonodavstva;

Odsek za smanjenje administrativnog opterećenja kroz pojednostavljivanje dozvola i licenci;

Odsek za pravo EU-a.

Alberita Hyseni

Viša pravna službenica PK/KP

038 200 14 019

Alberita.hyseni@rks-gov.net

×