Zyra e Kryeministrit

Strategjia kombëtare për zhvillim – 2030

Shtylla I - Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik

Çka synojmë të arrijmë me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes SKZH-së?

Shtylla II - Zhvillimi i barabartë njerëzor

Çka synojmë të arrijmë me zhvillim të barabartë njerëzor përmes SKZH-së?

Shtylla III – Siguria dhe sundimi i ligjit

Çka synojmë të arrijmë në siguri dhe sundim të ligjit përmes SKZH 2030?

Shtylla IV – Qeverisja e mirë

Çka synojmë me qeverisje të mirë përmes SKZH 2030?

×