Zyra e Kryeministrit

Kancelarija Generalnog Inspektorata u Republici Kosovo

  • Kancelarija generalnog inspektora je Izvršna agencija u okviru Kancelarije premijera Republike Kosovo, stvorena za koordinaciju sistema inspekcija unutar državne uprave i opštinskog nivoa.
  • Kancelarija generalnog inspektora je vođena vizijom da stvori bezbednije okruženje za sve u Republici Kosovo, primenjujući principe inspekcije zasnovane na riziku.
  • ​Misija Kancelarije generalnog inspektora je da vodi program reforme inspekcije, koordinira i podržava aktivnosti inspekcijskih organa sa krajnjim ciljem smanjenja administrativnog opterećenja inspekcija, u cilju zaštite javnog interesa, uključujući javno zdravlje, bezbednost i životnu sredinu na teritoriji Republike Kosovo.
  • Funkcije Kancelarije generalnog inspektora su od suštinskog značaja za povećanje nivoa usluga koje pružaju inspekcijski organi. KGI radi na poboljšanju efikasnosti inspekcija u Republici Kosovo.
  • Poslovi i odgovornosti generalnog inspektora utvrđeni su Zakonom o uređenju i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih organa, kao i Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Kancelarija generalnog inspektora obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonodavstvom, kao i zadatke koje odredi Premijer.

zam. Generalnog Inspektor

Lyra Osmani Ahmeti

Kancelarija Generalnog Inspektora:

Info.zip@rks-gov.net

+383 (0) 38 200 14 500

×