Zyra e Kryeministrit

Rregullore (ZKM) Nr. 08/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

3 Prill, 2024

×