Zyra e Kryeministrit

Rregullore (ZKM) Nr. 03/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës

22 Shkurt, 2024

×