Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 03/2022 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, e Ndryshuar dhe e Plotësuar me Rregulloren (QRK) Nr. 04/2021

1 Gusht, 2022

PROJEKT-RREGULLORE-(QRK)-NR.03.2022-PER-NDYSHIMIN-DHE-PLOTESIMIN-E-RREG…

Last modified: 1 Gusht, 2022

Comments are closed.

×