Zyra e Kryeministrit

145. sednica Vlade Republike Kosovo

7 juna, 2023

Priština 07.06.2023

Vlada Republike Kosovo održala je 145. sednicu po redu, na kojoj je usvojila:

• Nacrt zakona o ratifikaciji Ugovora između Republike Kosovo i Kraljevine Danske o korišćenje Kazneno-popravne institucije u Gnjilanu u cilju izvršenja danskih kazni. Nacrtom zakonase ratifikuje sporazum koji su potpisala ministarstva pravde obe zemlje.

• Nacrt zakona o Suverenom fondu Republike Kosovo (KP). Ovaj zakon ima za cilj da osniva Suvereni fond Republike Kosovo kao investicionu i razvojnu instituciju, da odredi status, funkcije i upravljanje Fondom, kao i da reguliše upravljanje imovinom, ulaganja i finansiranje Fonda.

• Nacrt zakona o katastru nepokretnosti.

• Dopune-izmene Zakona o budžetskim izdvajanju za 2023. godinu.

• Odluku kojom Vlada Kosova predlaže predsedavajućeg i člana Odbora Kosovske agencije za privatizaciju.

• Izmene i dopune odluke o imenovanju Državnog prijemnog saveta .

• Priručnik o Ex-Post proceni pravnih akata.

• Administrativno uputstvo o merama o sprečavanju i zaštiti dece od zloupotrebe droga, koje ima za cilj da obezbedi zaštitu dece od zloupotrebe droga kroz preventivne i zaštitne mere; zagovaranje zdravog načina života i obeshrabrivanje zloupotrebe droga; i definisanje dužnosti i odgovornosti relevantnih institucija.

• Odluku da se Skupštini Republike Kosovo predlože kandidati za poziciju 1 (jednog) člana u Odboru Tela za razmatranje nabavki.

• Zahtev Ministarstva administracije lokalne samouprave za dodelu budžetskih sredstava za Projekat „Opštine za mlade na Kosovu“ u sufinansiranju sa Svetskom bankom. Ovom odlukom budžetska sredstva u iznosu od 250.000 evra (dva sto pedeset hiljada evra) izdvojeno je za ovaj projekat .

• Izmee i dopunevrednosti troškova pomorskog transporta i kontejnera u Prilogu 2 Administrativnog uputstva br. 06/ 2015 o utvrđivanju cene prevoza robe iz uvoza, u skladu sa ažuriranim cenovnikom. Odluka je usvojena prema analizi i istraživanju Carine Kosova koja je utvrdila da su na globalnom nivou troškovi pomorskog transporta pretrpeli značajan pad kao rezultat smanjenja trgovinskog obima. U cilju usaglašavanja cena pomorskog transporta, Carina Kosova je preporučila da se izvrši preispitivanje troškova pomorskog transporta.

• Imenovanje Komisije za izradu Kataloga radnih mesta za javne službenike .

• Formiranje Upravnog i Koordinacionog odbora za razmatranje napretka u sprovođenju mera Plana implementacije za ublažavanje neposrednih socio-ekonomskih uticaja energetske krize

• Dodelu budžetskih sredstava za ispunjavanje godišnjeg doprinosa Vlade Republike Kosovo za 2023. godinu Regionalnom centru Regionalne inicijative za migracije, azil i izbeglice (MARRI), sa sedištem u Skoplju. Finansijska sredstva u iznosu od 20.721,00€ (dvadeset hiljada sedamsto dvadeset jedan evro) su namenjena za ispunjenje godišnjeg doprinosa Vlade Republike Kosovo za 2023. godinu.

• Formiranje Radne grupe za izradu Koncepta za osnivanje Muzeja za dokumentovanje i prezentaciju zločina bivše Jugoslavije i Srbije nad Albancima na Kosovu.

• Izmene i dopune Odluke Vlade br. 03/143 od 24. maja 2023. godine o formiranju Međuministarskog saveta za kontrolu duvana.

• Konačnu odluku o eksproprijaciji i stvaranju prava službenosti od javnog interesa na nepokretnostima koje su potrebne za realizaciju Projekta: Izgradnja dalekovodne linije 2k 110kV „Kastrioti“ u gradu Uroševcu, u korist Operator sistema, prenosa i tržišta A.D.

• Preliminarnu odluku o eksproprijaciji u javnom interesu nepokretne imovine za potrebe realizacije Projekta za proširenje površinskog kopa za eksploataciju uglja za proizvodnju električne energije za potrebe Energetske korporacije Kosova (KEK-A. D.) na katastarskim zonama Šipitula, Leskošić i Sibovac opštine Obilić.

• Preispitivanje Državne strategije za vode Kosova 2023-2027 i Akcionog plana 2023-2025.
Takođe, Kabinet Vlade je upoznat sa realizacijom Akcionog plana Agende evropskih reformi (AP Era II) u periodu januar – mart 2023. godine.

Last modified: 8 јуна, 2023

Comments are closed.

×