Zyra e Kryeministrit

Raporte dhe Publikime

Thirrje e hapur për përzgjedhjen e përfaqësuesve nga OSHC në Ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës

Comments are closed.

×