Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za izdavanje Službenog glasnika (OPGZ)

1. Kancelarija za izdavanje Službenog lista, kako je definisano Zakonom br. 03/L-190 o Službenom listu Republike Kosovo (Službeni list, br. 74, 20. jul 2010. godine), ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

1.1. Objavljivanje pravnih akata, koji se dostavljaju Službi za objavljivanje Službenog lista, u štampanoj i elektronskoj formi, koji akti ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom;

1.2. ZPGZ koordinira rad sa svim institucijama zemlje na nivou: centralnim, lokalnim, sudskim i drugim institucijama koje su dužne da svoje akte donete po zakonima na snazi objavljuju u Službenom listu Republike Kosovo.

1.3. Održavanje ili čuvanje tajnosti ili službene tajne podataka zakona i drugih akata do njihovog objavljivanja u Službenom listu u štampanom i elektronskom obliku;

1.4. Tehničko uređivanje konačnih verzija koje se objavljuju u Službenom glasniku u štampanom i elektronskom obliku;

1.5. Jezičko štivo na albanskom, kao i prevod na turski i bosanski;

1.6. Tačno i blagovremeno objavljivanje pravnih akata u Službenom listu u štampanom i elektronskom obliku;

1.7. Održava i ažurira registar i bazu podataka zakona;

1.8. Koordinacija poslova sa ekonomskim operaterom koji izdaje Službeni list;

1.9. Koordinacija poslova sa ekonomskim operaterom koji distribuira Službeni list;

1.10. Koordinacija rada sa ostalim zainteresovanim stranama i raznim donatorima u saradnji sa premijerom;

1.11. Saradnja sa nadležnim državnim institucijama na obezbeđenju internet stranice Službenog glasnika od potencijalnih zloupotreba i održavanju ove internet stranice;

1.12. Izrada dugoročnog strateškog plana rada i kancelarijskih aktivnosti;

1.13. Priprema godišnjeg izveštaja o radu i predstavljanje ovog izveštaja predsedniku Vlade.

2. Obavlja i druge dužnosti i odgovornosti utvrđene važećim zakonodavstvom i dužnosti definisane od strane premijera i generalnog sekretara KP.

3. Broj zaposlenih u Kancelariji za izdavanje Službenog lista Kosova je 7 (sedam) civilnih službenika i to:

3.1. direktor Kancelarije za izdavanje Službenog glasnika;

3.2. Kancelarijski koordinator;

3.3. lektor za albanski jezik;

3.4. Viši službenik u GZK;

3.5. Viši referent za albansko-turski prevod;

3.6. viši službenik za prevođenje na albansko-bosanski;

3.7. Viši referent za održavanje veb stranica u GZK.

Službeni list takođe ima svoju zvaničnu internet stranicu, vvv.ks-gov.net/gazetazirtare/

×