Zyra e Kryeministrit

Uprava za javne nabavke (JJN)

1. Kancelarijom za nabavke rukovodi direktor kancelarije, koji je odgovorni službenik za nabavku za KP i ima funkcije i odgovornosti koje su definisane Zakonom br. 04 / L-042 o javnim nabavkama u Republici Kosovo.

2. Kancelarija nabavke (KP) razvija i sprovodi procedure nabavke robe, radova i usluga i odgovorna je da obezbedi da se svi postupci nabavke sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Kosova.

3. Kancelarija za nabavke (PO) razvija i sprovodi procedure nabavke robe za centralne organe državne uprave podređene Kancelariji premijera, nakon odobrenja od strane Kabineta premijera i generalnog sekretara.

4. Broj zaposlenih u Upravi za nabavke je

3. (tri) državna službenika i to:

3.1. direktor Uprave za nabavke;

3.2. Koordinator za upravljanje ugovorima;

3.3. Viši službenik za nabavke.

Tel: 038 201 14 851

×