Zyra e Kryeministrit

Koordinator za imovinska prava

1. Koordinator za imovinska prava ima definisane dužnosti i odgovornosti (Odluka Vlade br. 11/78, 12.06.2012.) i to:

1.1. Savetuje Premijera Republike Kosovo u oblasti imovinskih prava;

1.2. Biće upoznat sa aktivnostima svih javnih institucija koje imaju mogućnost da utiču na imovinska prava na Kosovu;

1.3. Koordinira izradu politika o imovinskim pitanjima i aktivnosti u reformi imovinskih prava;

1.4. Koordinira pregled zakonodavstva od strane svih relevantnih ministarstava i agencija koje utiču ili stvaraju imovinska prava na Kosovu kako bi se utvrdilo koje zakonodavstvo obezbeđuje adekvatnu zaštitu imovinskih prava, uključujući prava raseljenih lica i ugroženih grupa prema najboljim međunarodnim standardima;

1.5. Pokreće debate i omogućava razgovore sa i između ogranka izvršne vlasti na Kosovu, ogranka zakonodavne vlasti na Kosovu, građanskog društva i međunarodnih i kosovskih nevladinih aktera, koji su zainteresovani za zaštitu imovinskih prava da identifikuju probleme koji se bave sa nedostatkom zaštite imovinskih prava na Kosovu, kao i pripremiti izveštaj o rezultatima rada u tom pogledu;

1.6. Koordinira formulisanje politika na osnovu rezultata ove procene i javne rasprave, kroz koje treba zaštititi imovinska prava, posebno prava raseljenih lica i ugroženih grupa na Kosovu;

1.7. Pruža savete o politici premijeru Kosova na osnovu rezultata ovih procesa konsultacija koji omogućavaju Vladi Kosova da predloži mere koje će zaštititi imovinska prava na Kosovu;

1.8. Na osnovu politika koje je postavio premijer Kosova i uz pune konsultacije sa relevantnim ministarstvima i agencijama, pripremiće strategiju i akcioni plan za zaštitu imovinskih prava, posebno prava raseljenih lica i ugroženih grupa na Kosovu. što bi takođe značilo sveobuhvatan mehanizam izveštavanja i nadzora koji će obezbediti i pokazati postizanje ciljeva identifikovanih u strategiji i akcionom planu;

1.9. Koordinira aktivnosti koje se odvijaju u ministarstvima i agencijama na sprovođenju Vladine strategije i akcionog plana za zaštitu imovinskih prava, kako bi se prioriteti Vlade odrazili i predstavili u godišnjim operativnim dokumentima ovih institucija, uređuje redovne preispitivanje ovih aktivnosti kako bi se osiguralo da je zakonodavni okvir za zaštitu imovinskih prava efikasan, a ako to nije slučaj, onda će predložiti odgovarajuće reforme nakon odgovarajućih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama;

1.10. Koordinira aktivnosti Ministarstva i Agencije na sprovođenju strategije Vlade i akcionog plana zaštite poljoprivrednog zemljišta i šuma. Organizuje reviziju ovih aktivnosti kako bi se osiguralo da je zakonodavni okvir za zaštitu imovinskih prava efikasan, a ako to nije slučaj, onda predlaže reforme nakon odgovarajućih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama;

1.11. Obavlja i druge poslove koje odredi Premijer Kosova, a koji se odnose na strategiju i akcioni plan Vlade za zaštitu imovinskih prava;

1.12. Koordinator za imovinska prava odgovara direktno premijeru ili zameniku premijera koga imenuje premijer.

×