Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za strateško planiranje (SPO)

1. Kancelarija za strateško planiranje je direktno odgovorna premijeru, a za administrativna pitanja generalnom sekretaru KP i ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

1.1. Podržati premijera da osigura da sva ministarstva deluju u skladu sa strateškim politikama vlade;

1.2. Daje savete premijeru i Vladi, o identifikovanju i reviziji strateških prioriteta Vlade;

1.3. Daje savete premijeru o važnim pitanjima politike koja se podnose na usvajanje na sednici Vlade i koja su direktno povezana sa prioritetima Vlade;

1.4. Osigurava da su strateški i planski dokumenti koje izradi Vlada u skladu sa opštim prioritetima Vlade, uključujući obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija i druge međunarodne obaveze, i obezbjeđuje njihovu konzistentnost;

1.5. Koordinira i vodi proces izrade nacionalne strategije razvoja. Ova strategija ima za cilj izradu plana koji će imati široku podršku zainteresovanih strana i koji će biti konsenzualni vodič za razvoj kosovske privrede. Za više informacija o procesu pripreme Nacionalne strategije razvoja posetite vvv.plan-rks.org

1.6 Osigurava da su strateški i planski dokumenti izrađeni u skladu sa standardima i procedurama koje je utvrdila Vlada;

1.7. Predstavlja Kancelariju premijera u ključnim procesima planiranja Vlade, a posebno osigurava da se prioriteti vlade odražavaju u kratkoročnim i srednjoročnim planskim dokumentima i planiranju budžeta Vlade;

1.8. Savetuje premijera o preporukama koje dolaze kao deo koncept papira koji se podnose na razmatranje na sednici Vlade i koji su direktno povezani sa prioritetima Vlade;

1.9. Doprinosi Godišnjem planu i Izveštaju Vlade sa strateškog stanovišta;

1.10. Sprovodi analize politike o međusektorskim pitanjima, koja su takođe vladini prioriteti;

1.11. Pomaže ministarstvima u uspostavljanju i funkcionisanju relevantnih struktura i mehanizama za koordinaciju politika, kao i pruža im podršku u obavljanju njihovih funkcija;

1.12. Pruža ad hoc savete o pitanjima strateške politike na zahtev premijera;

1.13. Sarađuje sa Ministarstvom finansija na razmatranju Srednjoročnog okvira rashoda (MTEF), kao i na pripremi detaljnijih uputstava za pripremu sektorskih strategija SOT;

1.14. Identifikuje nova i važna pitanja strateške politike za analizu.

2. SPO obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonodavstvom i dužnosti koje odredi premijer.

3. Broj zaposlenih u Službi za strateško planiranje je 7 (sedam) državnih službenika i to:

3.1. direktora Kancelarije za strateško planiranje;

3.2. 2 (tri) viša službenika za strateško planiranje;

3.3. 2 (tri) viša službenika za planiranje politike.

 

PERSONNEL

Trenutno Kancelariju za strateško planiranje čini osoblje od 7 službenika. Osoblje Kancelarije za strateško planiranje ima postdiplomsku obuku i značajno radno iskustvo u i van državnih institucija.

Vedat Sagonjeva
direktora Kancelarije za strateško planiranje
e-mail: vedat.sagonjeva@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 673

Adnan Ahmeti
Viši referent za strateško planiranje
e-mail: adnan.b.ahmeti@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 108

Venhar Nushi
Viši službenik za planiranje politike
e-mail: venhar.nushi@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 532

Ibadete Mehmeti
Viši referent za strateško planiranje
e-mail: ibadete.e.mehmeti@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 109

Vera Redžepi
Viši referent za strateško planiranje
e-mail: vera.rekhepi@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 054

Arber Behluli
Viši službenik za planiranje politike
e-mail: arber.behluli@rks-gov.ne
Tel: 038 20014 169

Kushtrim Canolli
Viši službenik za planiranje politike
e-mail: kushtrim.canolli@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 656

×