Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za pitanja zajednica

1. Kancelarija za pitanja zajednica radi u okviru Kancelarije premijera pod rukovodstvom političkog savetnika kojeg imenuje premijer, koji će biti odgovoran za upravljanje Kancelarijom i izvršavanje njenih ovlašćenja.

2. Kancelarija za pitanja zajednica:

2.1. Savetuje premijera o pitanjima koja se odnose na zajednice, uključujući:

2.1.1. Blagovremeno i na odgovarajući način informisanje i savetovanje premijera o svim pitanjima koja se odnose na zajednice;

2.1.2. Informiše predsednika Vlade o važnim pitanjima od lokalnog, nacionalnog, regionalnog i međunarodnog interesa;

2.1.3. Skreće premijeru pažnju na pitanja koja zahtevaju njegovu ličnu intervenciju.

2.2. Koordinira sva pitanja vezana za zajednice uključujući:

2.2.1. Koordinacija državnih organa, nezavisnih agencija i institucija / ministarski i opštinski nivo;

2.2.2. Koordinacija donatora i međunarodnih organizacija kako bi se osiguralo da se pitanja zajednice efikasno rešavaju na celom Kosovu; otklanjanje dupliranja truda i obezbeđivanje ravnopravnosti u raspodeli sredstava i njihovom efikasnom korišćenju;

2.2.3. Prati ova tela kako bi se osiguralo da oni efikasno sprovode određene zadatke i dužnosti i na visokom nivou na određenim lokacijama.

2.3. Prati smernice o pitanjima zajednice uključujući:

2.3.1. Doprinosi, analizira i daje neophodne savete u vezi sa politikom vlade koja ima uticaj na prava i interese zajednica;

2.3.2. Razvija i prati sprovođenje vladinih strategija u vezi sa zajednicama;

2.3.3. Deluje kao centralna kancelarija za široku razmenu politika i zakona u vezi sa zajednicom i podiže svest svih članova zajednice za razumevanje njihovih prava;

2.3.4. Prati primenu zakona i politika zajednice i njihov uticaj na nivou zajednice;

2.3.5. Savetuje i promoviše primenu odgovarajućih zakona i politika za zajednice od strane vlade;

2.3.6. Predlaže izmene i/ili reguliše relevantne zakone i politike za zajednice ako se ne bave efikasno pitanjima zajednice.

2.4. Rešava praktične potrebe zajednica kroz:

2.4.1. Strateško korišćenje raspoloživih sredstava za pozitivan efekat i stvaranje promena u životima ljudi, sa posebnim akcentom na one koji su najugroženiji; 2.4.2. Savetovanje i pomoć u rešavanju slučajeva visokog profila u zajednici.

3. KPZ će:

3.1. Razviti efikasne kanale komunikacije sa zajednicama;

3.2. Konsultovati se sa zajednicama i civilnim društvom kroz redovne terenske posete i sastanke i održavati značajno partnerstvo kroz poverenje, razumevanje, razmenu znanja i efektivne konsultacije sa zajednicom i mobilizaciju za negovanje i promovisanje prosperiteta u različitim zajednicama na Kosovu;

3.3. Promovisati jednak tretman svih zajednica i mobilisati pristup pozitivnijim akcijama u okviru političkih inicijativa;

3.4. Održavanje dobrih odnosa i koordinacije sa svim uključenim stranama, posebno sa MZP, MAKL, CCC, KDIKK, KDU i Institucijom narodnog advokata;

3.5. Redovno deliti i razmenjivati informacije sa svim relevantnim stranama;

3.6. Raditi u partnerstvu sa širokim spektrom subjekata kako bi postigli svoje ciljeve;

3.7. Poslužite kao primer;

3.8. Delujte na osnovu vodećih principa konsultacija, inicijative, otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti, pristupa, kreativnosti i hrabrosti u kreiranju politike.

4. Broj zaposlenih u Kancelariji za pitanja zajednica je 6 (šest) državnih službenika i to:

4.1. Dva (2) viša službenika za politiku;

4.2. viši službenik za odnose s javnošću;

4.3. Dva (2) viša koordinatora i službenika za grantove, i

4.4. Administrativni službenik.

http://vvv.krieministri-ks.net/zck/

Tel: 038 201 14 032

Comments are closed.

×