Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za pitanja kategorija proisteklih iz rata Oslobodilačke vojske Kosova

1. Kancelarija za pitanja kategorija proisteklih iz rata Oslobodilačke vojske Kosova koordinira i koordinira aktivnosti za kategorije proistekle iz rata OVK, u skladu sa Zakonom br. 04 / L -054 o statusu i pravima palih, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova.

2. Odgovornosti, delokrug, pravila i procedure rada Kancelarije za pitanja posleratnih kategorija Oslobodilačke vojske Kosova su definisane članom 17. Zakona br. 04 / L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i relevantna uredba Kancelarije.

Tel: 038 201 14 920

×