Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za javne komunikacije (PCO)

Kancelarija za javno komuniciranje pri Kabinetu premijera vrši funkcije i odgovornosti Kancelarije definisane Uredbom br. 27/2018 o Službi Vlade za komunikaciju sa javnošću (09.01.2019. godine), i to:

1. OPC-OPM je odgovoran za:
1.1. Medijska komunikacija i praćenje medija;
1.2. Planiranje politike, koordinacija i komunikacija;
1.3. Komunikacija sa novim medijima;

2. Medijska komunikacija i praćenje medija obuhvataju:
2.1. Priprema, distribucija i arhiviranje saopštenja za javnost i saopštenja za javnost na službenim jezicima;
2.2. Priprema, distribucija i arhiviranje fotografija i audio-vizuelnih materijala glavnih komunikacionih aktivnosti premijera, potpredsednika i Vlade;
2.3. Organizovanje konferencija za štampu;
2.4. Planiranje intervjua premijera i potpredsednika Vlade u medijima;
2.5. Davanje odgovora na pitanja novinara;
2.6. Praćenje i analiza medijskih izvještaja o aktivnostima predsjednika Vlade i Vlade u cjelini;

3. Planiranje politike, koordinacija i komunikacija uključuje:
3.1. Priprema, realizacija i praćenje godišnjeg plana komunikacije uzimajući u obzir prioritete koji proizilaze iz Godišnjeg plana rada Vlade;
3.2. Koordinacija sedmičnog kalendara komunikacionih aktivnosti Vlade;
3.3. Planiranje medijskog izveštavanja o sprovođenju vladinih odluka, za državne posete i međunarodne konferencije na visokom nivou;
3.4. Planiranje i koordinacija kampanja informisanja i podizanja svesti javnosti o prioritetnim politikama Vlade;
3.5. Koordiniranje objavljivanja i promocije različitih Vladinih materijala;
3.6. Koordinacija rada na obezbeđivanju doprinosa službenika za komunikacije ministarstava za pripremu komunikacionih planova u ranim fazama razvoja politike i zakonodavstva;
3.7. Komunikacija konsultativnih aktivnosti, posebno javnih sastanaka i onlajn konsultacija putem:
3.7.1. pojednostavljivanje poruka u vezi sa svrhom novog zakonodavstva/politike kako bi ga učinili razumljivijim javnosti i medijima;
3.7.2.organizovanje konferencija za štampu;
3.7.3.obavještavanje novinara na početku procesa konsultacija;
3.7.4. povećati medijsku pokrivenost javnih skupova;
3.7.5. distribuiranje obaveštenja o komentarima koji su rezultat ovih diskusija putem društvenih mreža i drugih kanala komunikacije;
3.7.6. predstavljanje izveštaja o rezultatima javnih konsultacija medijima i široj javnosti;
3.7.7. informisanje medija i ključnih partnera u napretku implementacije usvojenog zakonodavstva/politike.

4. Komunikacija sa novim medijima uključuje:
4.1. Ažuriranje, obezbeđenje pristupa i verodostojnosti informacija na zvaničnoj internet stranici ustanove;
4.2. Priprema i objavljivanje na internet stranici KP-a komunikacijskih aktivnosti premijera, potpredsednika, kabineta premijera, što uključuje:
4.2.1. dnevni red dnevnih aktivnosti;
4.2.2. saopštenja za javnost;
4.2.3. govori;
4.2.4. izjave i intervjue.
4.3. Objavljivanje i ažuriranje svih odluka i drugih dokumenata odobrenih od strane Vlade ili Kabineta premijera na internet stranici KP;
4.4. Upravljanje komunikacijom službenog naloga kabineta premijera na društvenim mrežama;
4.5. Upravljanje službenim elektronskim računom za komunikaciju sa javnošću;

5. Kancelarija za javno komuniciranje u KP takođe prima i obrađuje početne zahteve za pristup javnim dokumentima kao i otvorenim podacima.

KPZ obavlja i druge dužnosti i odgovornosti definisane važećim zakonodavstvom i dužnosti koje definišu premijer i generalni sekretar KP.

Broj zaposlenih u Kancelariji za javne komunikacije je šest (6) civilnih službenika, kao što sledi:

1 direktor Kancelarije za javne komunikacije;

2. Koordinator Kancelarije za javne komunikacije;

3. Viši službenik za komunikacije sa medijima;

4. Viši službenik za komunikacije i tretiranje zahteva za pristup javnim dokumentima.

5. Službenik za komunikaciju sa medijima i akreditacije;

6. Administrativni menadžer kancelarije i za održavanje veb sajta KP-a.

×