Zyra e Kryeministrit

Kancelarija za budžet i finansije (BFO)

1. Kancelarija za budžet i finansije ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

1.1. BFO vrši planiranje budžeta Kancelarije premijera;

1.2. Koordinira budžetsku politiku KP u skladu sa Budžetskom strategijom;

1.3. Sprovodi budžetske politike usvojene u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama;

1.4. Koordinira planiranje budžeta sa budžetskim jedinicama unutar KP;

1.5. Kontroliše i usklađuje budžet KP sa svojim budžetskim jedinicama i budžetskim okvirom KKB-a;

1.6. Sprovodi mere budžetske štednje koje je odobrila Vlada i sprovodi odredbe budžetskog okvira i cirkulara;

1.7. BFO priprema budžetske izveštaje za KP;

1.8. Trošiti budžet u skladu sa planovima KP;

1.9. Sprovodi sve odluke Vlade i Premijera u vezi sa budžetom KP;

1.10. Sastavlja finansijske izveštaje KP zajedno sa budžetskim jedinicama u okviru KP;

1.11. Razvija plan novčanih tokova;

1.12. Sastavlja različite periodične i godišnje izveštaje na osnovu različitih zahteva ZUJFO i Zakona o pristupu javnim dokumentima;

1.13. Sprovodi politike i procedure Trezora za trošenje budžeta KP;

1.14. Preduzima neophodne radnje na uštedi budžeta;

1.15. Informiše Kabinet premijera i sekretara KP o budžetskom statusu KP, uključujući budžetske jedinice KP;

1.16. Informiše budžetske jedinice KP-a o neophodnim merama za budžetske uštede;

1.17. Sprovodi sve odluke premijera i sekretara KP u vezi sa budžetom.

2. Kancelarija za budžet i finansije obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene Zakonom br. 03 / L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima i zakonima na snazi, kao i zadacima dodeljenim od strane premijera i generalnog sekretara KP.

3. Kancelariju za budžet rukovodi Glavni finansijski službenik i ima funkcije i odgovornosti koje su definisane Zakonom br. 03 / L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima. Glavni finansijski službenik je ekvivalentan direktoru kancelarija.

4. U Službi za budžet i finansije broj zaposlenih iznosi 7 (sedam) državnih službenika i to:

4.1. direktor Kancelarije za budžet i finansije;

4.2. šef odeljenja za finansije;

4.3. Šef odeljenja za budžet;

4.4. viši službenik za računovodstvo i prihode;

4.5. viši finansijski službenik i blagajnik;

4.6. Službenik za finansije, i;

4.7. Službenik za imovinu.

Tel: 038 201 14 846

×