Zyra e Kryeministrit

Kancelarija poverenika za jezike

Kancelarija poverenika za jezike teži izgradnji institucionalnog okruženja koje poštuje ustavne i zakonske obaveze i koje štiti, promoviše, čuva i realizuje jezička prava svih stanovnika Republike Kosovo.

prati poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;

preduzima sve neophodne mere u okviru svojih ovlašćenja, uključujući i posredovanje, kako bi se osiguralo poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;

razmatra i daje preporuke u vezi sa propisima ili administrativnim uputstvima u skladu sa Zakonom, a u vezi sa usklađenošću i doslednošću  bilo kojeg drugog zakonskog akta, propisa ili administrativnog uputstva sa Zakonom;

sprovodi istrage, bilo na svoju inicijativu ili na osnovu žalbe koju je bilo koje fizičko ili pravno lice podnelo u vezi propusta bilo koje institucije pod nadležnošću Kancelarije, u skladu sa Zakonom ili nekim drugim aktom koji se odnosi na status i upotrebu službenih jezika, kao i na druge jezike zajednica čiji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo;

prema potrebi savetuje ili pruža pomoć javnosti u vezi njihovih prava u skladu sa Zakonom;

prema potrebi savetuje ili pruža pomoć institucijama koje su pod njenom nadležnošću u vezi njihovih obaveza proisteklih iz Zakona;

pomaže Vladi u sprovođenju, a i samostalno sprovodi programe javnog informisanja i redovne aktivnosti informisanja stanovništva, kako bi javnost bila upoznata sa svojim pravima po Zakonu.

 

U cilju sprovođenja svojih nadležnosti, kancelarija ima ovlašćenja i moć da:

zahteva, dobija pristup i vrši pregled dokumentacije institucija, preduzeća i organizacija pod svojom nadležnošću;

zahteva da institucija i njeni zaposleni sarađuju sa kancelarijom, obezbeđujući kancelariji pristup svojim prostorijama i relevantnim informacijama, uključujući i kopije delova ili celih dosijea i drugih dokumenata, na zahtev Kancelarije, sa izuzetkom tajnih dosijea ili informacija;

pozove svako lice ili svedoka u cilju dobijanja usmenog ili pismenog dokaza neophodnog za istraživanje slučaja;

obezbedi naknadu troškova putovanja i boravka osobama od kojih se traži da se pojave pred kancelarijom ili koje treba da putuju da bi se obezbedila bilo kakva informacija, zapis ili dokaz za potrebe istrage;

da izrekne i nametne bilo koju sankciju kako je propisano u važećem Administrativnom uputstvom o određivanju administrativnih sankcija zbog kršenja Zakona o upotrebi jezika, u slučaju kada preporuke kancelarije o pravnim lekovima ili za ponovni pretres ili naknadu nisu rešeni od strane nadležnog organa i to kao poslednje sredstvo;

u slučaju da lice propusti ili odbije da poštuje zahteve kancelarije, ili ometa ili onemogućava kancelariju u obavljanju svojih dužnosti, ili gde je povreda takve prirode, kancelarija može pokrenuti pravni ili disciplinski postupak preko nadležnog organa protiv lica ili organizacije koja je odgovorna za povredu.

×