Zyra e Kryeministrit

Komisija za istraživanje vazduhoplovnih nesreća i incidenata (KHAIA)

1. Komisija za istraživanje vazduhoplovnih nesreća i incidenata (KHAIA), u kabinetu premijera, osnovana je na osnovu zakona br. 03 / L-051 o civilnom vazduhoplovstvu. AAIIC je odgovoran za istragu vazduhoplovnih nesreća i incidenata na Kosovu ili koji uključuje vazduhoplove registrovane na Kosovu i građane Republike Kosovo gde god da se nalaze.

2. U skladu sa Zakonom br. 04 / L-63 o Železnicama Kosova, u okviru Komisije za istraživanje vazduhoplovnih nesreća i incidenata osnovano je telo za istragu železničkih nesreća. UAIIC je odgovoran za istragu nesreća i incidenata u sektoru železnice na teritoriji Republike Kosovo.

3. VKNII je ovlašćen da zahteva od bilo kog javnog organa na Kosovu i/ili privatnog lica ili organizacije na Kosovu da mu pruži neophodnu podršku za sprovođenje istrage utvrđene zakonom o civilnom vazduhoplovstvu i železnici, ili istrage koja je potrebno po međunarodnom ugovoru ili međunarodnoj vazduhoplovnoj ili železničkoj organizaciji.

4. Istrage koje je pokrenuo VKNII ni u kom slučaju se ne odnose na utvrđivanje krivice ili odgovornosti. Oni su nezavisni, odvojeni i bez prejudiciranja bilo kakvog sudskog ili upravnog postupka za utvrđivanje krivice ili odgovornosti.

Članovi KHAIA:

Mirsim Bećiri, predsednik KHAIA
mirsim.bekiri@rks-gov.net
Arben Dika, član KHAIA
arben.dika@rks-gov.net
Arben Gaši, član KHAIA
arben.sh.gashi@rks-gov.net
Martin Halilaj, član KHAIA
martin.halilaj@rks-gov.net
KHAIA radi 24/7 i hitna služba, gde se svako obaveštenje o bilo kakvoj nesreći ili incidentu može prijaviti na broj nege ili putem e-pošte:

KHAIA informacije:
Tel: 0800 90000
Tel: +377 45 356 666:
E-mail: KHAIA@rks-gov.net

×