22.06.2022

84. sastanak vlade

 

Priština, 22.jun 2022.

Vlada Republike Kosovo je održala redovnu sednicu, 84. po redu.

Prva odluka usvojena na današnjoj sednici je odluka o izmenama i dopunama Zakonodavnog programa za 2022. godinu, kojem se dodaju: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06 / L -046 o Inspektoratu za obrazovanje u Republici Kosovo, Nacrt zakona o energetskom učinku zgrada, Nacrt zakona o prostornom planiranju i Nacrt zakona o zdravstvenim inspekcijama.

Iz Vladinog kabineta odobren je Nacrt zakona o potvrđivanju Ugovora o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Vlade Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije.

Usvojena je Uredba o koordinaciji između institucija Republike Kosovo za humanitarno deminiranje.

Vlada je usvojila i odluku kojom se Kosovska agencija za statistiku iz Ministarstva finansija, rada i transfera prenosi u Kancelariju premijera.

Usvojena je i izmena i dopuna Odluke Vlade o imenovanju predstavnika Vlade Republike Kosovo u Konsultativno veće za zajednice.

Sa primarnom svrhom zaštite potrošača, kao i zaštite konkurencije, nakon razmatranja, usvojeno je Administrativno uputstvo za regulisanje cena naftnih derivata i obnovljivih goriva i druge mere zaštite..

Na predlog Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, usvojena je odluka da se Skupštini Republike Kosovo predloži ratifikacija međunarodnog člana u Državnom savetu za kvalitet Kosovske agencije za akreditaciju.

Vlada je izdvojila dvadeset hiljada sedamsto dvadeset jedan evro (20.721,00) za ispunjavanje godišnjeg doprinosa Vlade Republike Kosovo za 2022. godinu u Regionalnom centru Regionalne inicijative za migracije, azil i izbeglice sa sedištem u Skoplju..

U cilju funkcionisanja Komisije za žalbe stranaca, odobrena je izmena i dopuna Odluke Vlade o imenovanju članova ove Komisije.

Vlada je prenamenila tri miliona evra Ministarstvu administracije lokalne samouprave za realizaciju dvadeset pet (25) kapitalnih projekata u skladu sa memorandumima o razumevanju koje su potpisali ministar MALS, gradonačelnici i donatori.

Odluku o izradi Prostornog plana Kosova i Prostornog plana za Nacionalni park „Šari“ usvojila je Vlada, na predlog Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture.

Preliminarna odluka o eksproprijaciji za javni interes nepokretnosti koje se nalaze na lokaciji aerodroma Đakovica, dobila je saglasnost Vlade na današnjoj sednici. Ove eksproprijacije se vrše za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata Ministarstva odbrane.

Na današnjem sastanku usvojena je Nacionalna strategija protiv trgovine ljudima na Kosovu 2022-2026 i Akcioni plan 2022-2024.

Nakon usvajanja strateških dokumenata od strane Vlade, odobren je Akcioni plan Strategije razvoja šumarstva 2022-2030.

Odobrene su četiri inicijative za pregovaranje o međunarodnim sporazumima, na predlog Kancelarije premijera:

– Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o bilateralnoj razvojnoj saradnji između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga;

– Inicijativa za Memorandum o razumevanju između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburg za sprovođenje Bilateralnog sporazuma o razvojnoj saradnji;

– Inicijativa za izmenu 2. Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za program IPA 2015;

– Inicijativa za izmenu 2. Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za program IPA 2018.

U okviru Reforme sistema krivičnog, građanskog i upravnog pravosuđa, usvojen je Koncept dokument o osnivanju Fonda za oduzimanje imovine. Izrada koncept dokumenta ima za cilj borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, korišćenje konfiskovane imovine za ponovnu društvenu upotrebu za obeštećenje žrtvama kriminala i izgradnju profesionalnih kapaciteta u oblasti konfiskacije.

Ministarstvo administracije lokalne samouprave je na današnjoj sednici obavestilo Kabinet Vlade o kapitalnim investicijama u vrednosti od milion (1) miliona evra, u projekat „Podrška infrastrukturnim projektima za zajednice u opštinama Republike Kosovo“.

Na predlog ministra pravde usvojena je odluka o korišćenju oduzete imovine za potrebe centralnih ili lokalnih institucija.

Odobrena je odluka o imenovanju Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja.