13.10.2021

39. zasedanje Vlade

 

Priština, 13. oktobar 2021.

Vlada Republike Kosovo, predvođena premijerom Albinom Kurtijem, održala je 39. zasedanje na kome je, između ostalog, odobren Koncept dokument za razvoj procesa provere u pravosudnom sistemu.

Na početku zasedanja, premijer Kurti je u svom uvodnom govoru rekao da smo, kako bismo vratili poverenje građana u pravdu, opredeljeni za reformu pravosudnog sistema i upotpunjavanje pravnog okvira potrebnog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i rasvetljavanje i kažnjavanje ratnih zločina. Da bi pravosudni i tužilački sistem delovao pošteno prema svim građanima, dodao je, potrebno je imati profesionalce i ljude sa integritetom na svim nivoima ovih sistema. Stoga je današnji dan poseban, jer činimo bitan korak ka sprovođenju jedne od naših ključnih obaveza, a to je provera pravosudnih institucija, rekao je premijer Kurti.

Koncept dokument ocenjuje pravosudni sistem kao jedan od glavnih stubova demokratskog funkcionisanja države, koji je izgrađen na osnovu izgradnje nezavisnog i nepristrasnog sistema i njegovih članova.
Ispituje i analizira pet mogućnosti za sprovođenje provere u pravosudnom sistemu u našoj zemlji:
1. Prva opcija – bez promene;
2. Druga mogućnost – poboljšanje sprovođenja i izvršenja bez zakonskih izmena;
3. Treća opcija – razvoj provere putem izmena zakona;
4. Četvrta opcija – provera ustavnih amandmana; i
5. Peta opcija – razvoj procesa provere kroz dve faze. Prvo, početno proveravanje putem spoljnog mehanizma stvorenog ustavnim amandmanima; drugo, tekuća evaluacija učinka, integriteta i bogatstva, pretvaranjem ovog mehanizma u interne mehanizme sudskog i tužilačkog saveta.

Koncept dokument preporučuje Vladi da usvoji petu opciju, preporučujući proveru ustavnih amandmana koje je izvršilo ad-hoc telo, a ista se nastavlja sa tekućom evaluacijom u okviru Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova.

Tokom zasedanja, vlada je odobrila sedam (7) nacrta zakona:
1. Nacrt zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, i Evropska investiciona banka za finansiranje projekta „Odgovor Kosova na pandemiju COVID-19 za mala i srednja preduzeća“. Ugovorom je predviđen kredit u iznosu od 40 miliona evra.
2. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-089 o humanitarnom deminiranju. Odredbe ovog zakona su obavezne za sve institucije Republike Kosovo koje su obuhvaćene ovim zakonom i osnovnim zakonom za aktivnosti koje se odnose na oblast humanitarnog deminiranja.
3. Nacrt zakona o patentima, koji definiše uslove, postupke za registraciju patenta i prava koja proizlaze iz registracije i primene ovih prava.
4. Nacrt zakona o industrijskom dizajnu, koji definiše uslove i procedure za industrijski dizajn, kao i prava koja proističu iz registracije, mere, postupke i sredstva za sprovođenje prava i dizajna zajednice.
5. Nacrt zakona o zaštiti konkurencije, koji definiše pravila i mere za zaštitu slobodne i efikasne konkurencije na tržištu, nadležnosti i organizaciju organa za zaštitu konkurencije i procedure za sprovođenje ovog zakona.
6. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-074 o savetodavnim uslugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao deo procesa pojednostavljenja, spajanja ili ukidanja dozvola i licenci u okviru programa za smanjenje administrativnog opterećenja.
7. Nacrt zakona o ratifikaciji „Amandmana br. 1 finansijskog sporazuma za IPA 2018 između Republike Kosovo i Evropske unije. Ovim ugovorom predviđeno je korišćenje sredstava u iznosu od 1,5 miliona evra.
Nadalje, Vlada je odobrila Državnu migracionu strategiju 2021-2025 i Akcioni plan 2021-2023. Nacionalnog koordinatora za Državnu migracionu strategiju imenuje ministar unutrašnjih poslova, koji ovu odgovornost može preneti na jednog od zamenika ministra Ministarstva unutrašnjih poslova. Strategija identifikuje četiri (4) glavna cilja:

1. Redovno upravljanje migracijama;
2. Osiguranje sigurne, organizovane i uredne migracije;
3. Upravljanje unutrašnjim migracijama;
4. Napredak u oblasti upravljanja migracijama i sistema međunarodne zaštite
Na predlog Ministarstva administracije lokalne samouprave, usvojena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o administrativnom pregledu opštinskih akata. Uredba utvrđuje procedure za pregled i ocenu zakonitosti opštinskih akata, obaveze Ministarstva administracije lokalne samouprave, resornih ministarstava i drugih institucija odgovornih u ovom procesu.

Vlada je takođe odobrila Godišnji plan zvanične statistike za 2022. Glavni cilj je stvaranje stabilnog statističkog sistema, proširenje proizvodnje novim istraživanjem i poboljšanje kvaliteta zvanične statistike u skladu sa međunarodnom metodologijom. Ciljevi u godišnjem planu rada za 2022. godinu proizlaze iz petogodišnjeg programa službene statistike.

Vladin kabinet odobrio je Akcioni plan Ministarstva finansija, rada i transfera za sprovođenje preporuka Godišnjeg revizorskog izveštaja za 2020. godinu. Odluka obavezuje sve budžetske organizacije u pogledu sprovođenja ovog plana. Nivo sprovođenja će se pratiti putem mehanizma koji odredi Ministarstvo finansija, rada i transfera u koordinaciji i uz podršku Kancelarije premijera.

Vlada je takođe odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020. Izveštaj uključuje podatke o stanju životne sredine i promenama u životnoj sredini u poređenju sa prethodnim izveštajem; pritisci na životnu sredinu, uticaji životne sredine na zdravlje stanovništva, stanje ugrožene životne sredine, sprovođenje Strategije i Akcionog plana, mere koje se preduzimaju za zaštitu životne sredine, funkcionisanje ekoloških institucija i finansiranje sistema zaštite životne sredine.

Konačna odluka o eksproprijaciji u javnom interesu za građevine, poljoprivredne kulture i investicije u nepokretnosti na koje utiče izgradnja Nacionalnog puta Priština-Mitrovica u katastarskim zonama opštine Vučitrn, odobrena je na današnjem zasedanju Vlade. Donesene su i dve druge odluke o daljem razmatranju zahteva za eksproprijaciju od javnog interesa. Prva odluka za nekretnine pogođene sprovođenjem projekta proširenja i sanacije postojećeg puta u selu Bajgora, a druga za nekretnine na koje utiče sprovođenje projekta proširenja površinskog kopa za eksploataciju uglja za proizvodnju električne energije u selima Hade, Shipitulle, Palaj, Leshkosic i Sibovc u opštini Obilić.

Vlada je na današnjem zasedanju odobrila odluku o usvajanju zahteva Ministarstva zdravlja za pregovore/ponovne pregovore o nabavci vakcina protiv Covid-19. Svrha ponovnih pregovora o sporazumu je da se obezbede vakcine za celokupno stanovništvo Republike Kosovo, kao i činjenica da trenutni sporazum ističe krajem ove godine. Odluka o osnivanju Odbora za koordinaciju i procenu pandemije COVID-19 promenjena je imenovanjem gospođe Dafine Gexhe Bunjaku na čelo ovog odbora umesto g. Arbena Vitie.

Na predlog Ministarstva kulture, omladine i sporta, Vlada je odobrila odluku kojom se gospođa Majlinda Kelmendi priznaje kao građanin sa posebnim zaslugama za doprinos u promociji džudo sporta na lokalnoj i međunarodnoj sceni. Majlinda Kelmendi uživaće pravo na mesečnu platu u iznosu od 1.321,32 evra mesečno.
Vladin kabinet odobrio je odluku kojom se od predsednika Republike traži odobrenje za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država za Fulbright program. Ovaj memorandum ima za cilj jačanje i razvoj veza između učesnika u sprovođenju Fulbright-ovog programa akademske razmene u obrazovanju, nauci i istraživanju koji su obostrano korisni.
Vlada Kosova odobrila je odluku o uspostavljanju Ministarske komisije za Šemu garancija za mlade, koja se sastoji od:

1. Ministar finansija, rada i transfera;
2. Ministar kulture, omladine i sporta;
3. Ministar obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija;
4. Ministar industrije, preduzetništva i trgovine; i
5. Ministar administracije lokalne samouprave.

Ova komisija je mehanizam koji nadgleda i prati institucije u sprovođenju Šeme garancija za mlade u skladu sa smernicama Evropske unije.
Nakon razmatranja zahteva Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture u vezi sa dodelom trista pedeset hiljada evra (350.000,00 evra) za sufinansiranje projekata sa UN-Habitat, Vlada je odobrila odluku o dodeli ovih sredstava.

Odluka da se preporuči predsedniku Republike Kosovo da da ovlašćenje ministru finansija, rada i transfera za potpisivanje Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo i Međunarodne asocijacije za razvoj, za „Projekat reforme sistema socijalne pomoći Kosova ”.
Inicijative za međunarodne sporazume takođe su odobrene posebnim odlukama kako sledi:

– Inicijativa za pregovore o sporazumu o zajmu između Republike Kosovo i Evropske investicione banke za projekat „Razvoj odlaganja otpadnih voda Mitrovice“;
– Inicijativa za pregovore o sporazumu o zajmu između Republike Kosovo i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat „Razvoj odlaganja otpadnih voda Mitrovice“;
– Inicijativa za pregovore o amandmanu br. 2 Sporazuma o grantu između Republike Kosovo i Evropske unije za projekat „Doprinos EU za dostupnost i pristup vakcinama protiv COVID-19 na Kosovu“;
– Inicijativa za pregovore o sporazumu o učešću Kosova u programu „Kreativna Evropa“, programu Evropske unije za kulturne i kreativne sektore, između Vlade Republike Kosovo i Evropske unije;
– Inicijativa za potpisivanje Trojnog finansijskog sporazuma između Evropske unije, Kosova i Crne Gore za 2020. godinu, za IPA II program prekogranične saradnje između Kosova i Crne Gore.

Nakon pregleda, dopuna i izmena odluke o imenovanju Privremenog odbora Javnog hidroekonomskog preduzeća „Ibër Lepenc“ DOO je odobrena. Za predsednika odbora imenovana je gđa Hyrmet Mydyti, dok je za člana ovog odbora imenovan g. Avdi Gjonbalaj. Ova izmena i dopuna odluke je posljedica ostavke gđe Hajrije Morine iz ličnih razloga sa mesta predsednice Privremenog odbora Javnog hidroekonomskog preduzeća „Ibër Lepenci“ DOO.
Vlada je posebnim odlukama imenovala privremene odbore u:
– Regionalno vodovodno preduzeće „Hidroregjioni Jugor“ Sh.A. u Prizrenu:
1. Arberor Prekazi – predsedavajući;
2. Nurten Sktash-Beden – član;
3. Seat Bilibani – član;
4. Saxhide Mustafa – član.
– Javno preduzeće, Regionalno vodovodno preduzeće „Bifurkacion“ DOO, Uroševac:
1. Shpend Gjugja – predsedavajući;
2. Kujtesa Mashkulli-Ahmeti – član;
3. Venera Ajeti – član;
4. Naim Rexhaj – član.
– Takođe, posebnom odlukom, Upravni odbor Centralnog regionalnog javnog vodovodnog preduzeća “Hidrodrini” DOO u Peći je raspušten. Do raspuštanja je došlo zbog propusta u kontroli kvaliteta vode za piće, što je takođe utvrđeno u izveštaju Nacionalnog instituta za javno zdravlje i Regulatornog organa za vode. Vlada je imenovala novi odbor koji se sastoji od:
1. Bajram Mustafa – predsedavajući;
2. Zamire Deçani-Beqiri – član;
3. Luljeta Krekaj-Lutfiu – član;
4. Abedin Neziraj – član.

Na predlog Ministarstva ekonomije, Vlada Republike Kosovo poništila je odluku br. 13/59 od 21. januara 2021. godine, koju je ocenila nezakonitom.

Govor premijera Republike Kosovo, Albina Kurtija

Uvaženi članovi kabineta
Poštovani građani,

Danas sastanak započinjemo posebnom tačkom dnevnog reda.

Verujem da se mnogi od nas slažu da nam je u ove 22 godine, od završetka rata, nedostajalo mnogo stvari, ali ako postoji jedna stvar koja nas je najviše mučila i najgore povredila, to je nedostatak pravde .

Iako naše pravosudne institucije funkcionišu, do sada su više bile u funkciji sistema nego građana. Često u njima nema prave pravde.
Kad kažem iskreni, mislim na direktniji odnos pravde. Odnos u kojem u sudnici, u sukobu slabih i jakih, vlada pravda, dok između siromašnih i bogatih vlada pravda.

Zaista, stekli smo slobodu, ali sada moramo institucionalizovati slobodu kroz pravdu.
Da bismo to učinili, potrebne su nam demokratske institucije i društva zaštićena nezavisnim pravosudnim sistemom.
Pravosuđe mora biti nezavisno, ne samo po formi nego i po sadržaju. Stoga se sudije i tužioci biraju na osnovu dubine profesionalnog znanja, a ne dubine ličnih veza.

Pravosuđe štiti naše slobode i prava i najbolji je čuvar, ne samo od nepravdi, već i od svih nedemokratskih tendencija moći. Kako bi vratila poverenje građana u pravdu, tokom ovih 200 dana, naša Vlada je posvećena reformi pravosudnog sistema i upotpunjavanju pravnog okvira potrebnog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i za rasvetljavanje i kažnjavanje ratnih zločina.

Da bi pravosudni i tužilački sistem delovao pošteno prema svim građanima, potrebno je imati stručne ljude i sa integritetom na svim nivoima ovih sistema. Neprofesionalizam i nedostatak etike u pravosuđu direktna su pretnja pravdi, ali i demokratiji.

Stoga je današnji dan poseban, jer preduzimamo osnovni korak za sprovođenje jedne od naših ključnih obaveza, a to je provera pravosudnih institucija.
Provera će pokazati trenutno stanje u pravosudnom sistemu, u smislu profesionalnih kapaciteta, a zatim i radnu etiku i integritet aktera u pravosuđu uopšte.
Ceo proces biće organizovan na način da se zajedničkim radom u radnoj grupi osigura potrebno uključivanje predstavnika pravosudnog i tužilačkog sistema.

Radna grupa koju je osnovalo Ministarstvo pravde, a sastoji se od predstavnika sudstva i tužilaštva, civilnog društva i stručnjaka iz ove oblasti, izradila je nacrt dokumenta i predložila metodologiju procesa provere, glasanjem o ustavnim amandmanima koji bi omogućili dovoljno prostor za izradu zakona o proveri.
S obzirom da trenutni pravni pregled omogućava prostor za nesmetano odvijanje procesa provere, pa je dopunjavanjem / izmenom relevantnih zakona Radna grupa predložila kao drugu opciju primenu procesa provere putem izmena i dopuna zakona.

Prva faza provere će obuhvatiti ocenjivanje članova Sudskog i Tužilačkog saveta, Kancelarije glavnog državnog tužioca Vrhovnog suda, a shodno tome i viših rukovodećih pozicija.
Provera će se vršiti putem nezavisnog mehanizma od strane sudija i stručnjaka koji nisu sudije, koje biraju Skupština i Kancelarija predsedništva radi uravnoteženja ovlašćenja, uz prisustvo međunarodnih predstavnika. Ove strukture će se, nakon provere, preneti u Savete, kao tela za tekuću procenu učinka. Mehanizam će delovati uz pomoć Sekretarijata za logističke poslove, a o drugostepenom će odlučiti Apelacioni savet.

Koncept dokument koji je pred nama otvara put ovom važnom procesu jačanja pravde i demokratije naše države.