Zyra e Kryeministrit

Projektaktet

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare

Projektligji-per-Sherbime-Sociale-dhe-Familjare...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Falimentimin

Projektligji-pe?r-Falimentimin-Final...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Raport i Vlerësimit Ex-Post për Ligjin Nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi

ALB-Raporti-per-Vleresimin-Ex-Post-te-Ligjit-per-Mbrojtje-nga-Diskriminimi...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligj për Aderimin e Republikës së Kosoves në Konventën për Importin e Përkohshëm

Projektligji-per-Aderimin-e-Republikes-se-Kosoves-ne-Konventen-per-Impor…...

28 Gusht, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Projektligji-per-plotesimin-dhe-ndryshimin-e-Ligjit-Nr.-06-L-056-per-Keshillin-Prokurorial-te-Kosoves...

13 Korrik, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave

PROJEKT-KODI-DOGANOR-DHE-I-AKCIZAVE...

10 Korrik, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti

Projektligji-per-ndryshimin-dhe-plotesimin-e-ligjit-nr.-04l-131-per-skem…...

6 Korrik, 2023

Lexo më shumë

×