24.12.2021

Mbledhja e 51-të e Qeverisë

 

Prishtinë, 24 dhjetor 2021

Qeveria e Republikës së Kosovës, në formë elektronike, sot ka mbajtur mbledhjen e 51-të të saj.

Është miratuar themelimi i Komitetit Teknik Emergjent, në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, me qëllim të identifikimit dhe paraqitjes së rekomandimeve Ministres së Ekonomisë. Ky Komitet, identifikon dhe rekomandon zbatimin e masave për të trajtuar efektet negative të rrethanave të krijuara.

Si reflektim i rritjes së theksuar të konsumit të energjisë elektrike në vend, pamjaftueshmërisë së gjenerimit të brendshëm për të mbuluar konsumin dhe krizës globale energjetike që ka rezultuar me rritjen enorme të çmimit të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare, sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës aktualisht është duke u përballur me vështirësi të theksuara.

Vështirësitë në furnizim me energji elektrike janë paraqitur sidomos gjatë muajit dhjetor 2021 për shkak të avarive të shkaktuara në gjeneratorët e termocentralit Kosova B dhe njëkohësisht rritje të theksuar të konsumit të energjisë elektrike.

Për të ruajtur integritetin e sistemit dhe kontribuar në balancimin e Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës dhe atij evropian, Qeveria autorizohet përmes Ligjit për Energjinë, Neni 25, që të shpallë masat e emergjencës në furnizim me energji, në rast se kjo rekomandohet nga Komiteti Teknik Emergjent.

Në bazë të kësaj, do të mund të propozohen masat emergjente në një kohëzgjatje maksimale deri në gjashtëdhjetë (60) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

I njëjti vendim duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, brenda shtatë (7) ditëve nga pranimi i vendimit të Qeverisë.